aboutus2Cégünk 1997-​ben kezdte meg tevékenységét egy kis 50 m2-​es asz­talos­műhely­ben. Folyam­atosan ker­estük a fejlődés lehetőségét, az új sza­k­mai kihívá­sokat, és fejlesztet­tük eszközein­ket, gépparkunkat.

2005-​re kinőtte vál­lalkozá­sunk a régi kis műhe­lyt, és egy 300 m2-​es mod­ern csarnokba költöztünk, ame­lyet korsz­erű, egyedi gép­parkkal szereltünk fel.

Ekkor kezdtük meg az egyedi tömör-​fa és lam­inált bútorok mel­lett a furnéro­zott bútorok gyártását is, és a környék­beli asz­talosok, faipari cégek kiszol­gálását furnéro­zott egyedi alkatrészekkel, illetve bér kon­tak­tc­sis­zolás­sal, hőpréseléssel.

Az ország min­den részére, valamint a környező orszá­gokba is gyár­tunk egyedi bútorokat, a leg­ma­gasabb minőségi igényeket szem előtt tartva, és max­imálisan a vevőink igényei­hez igazítva.

2007 óta cégünk – megőrizve az egyedi bútorok készítését — egy multi­na­cionális osztrák bútor­gyártó cég faalkatrész-​beszállítójává vált, folyam­atosan magas minőség­ben, nagy men­ny­iség­ben kiszol­gálva e megrendelőt.